კონსულტაცია და დახმარება

ნოტარიუსები, BTI, ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების მხარდაჭერა, მშენებლობა. უცხოური პასპორტის აღება, ვიზის გახსნა.  

ინტერესთა წარმომადგენლობა სახელმწიფო ორგანოებში

ინტერესთა წარმომადგენლობა სამოქალაქო რეესტრის ოფისის, პოლიციის, იუსტიციის სამინისტროს, VMI, საგადასახადო სამსახურსა და სხვა ორგანოებში.  

წარმომადგენლობა სასამართლოებში

წარმომადგენლობა ზოგადი იურისდიქციისა და ადმინისტრაციულ სასამართლოებში. საჩივრების, საჩივრების, პეტიციების წერა.  

დამატებითი მომსახურება

სხვადასხვა სერთიფიკატების მიღება, აღმასრულებელი საქმეების დახურვა. მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებისა და ბანკების მიმართ ვალების დახურვა.  

ჩვენ დაგირეკავთ!